Input:

Otpis knjiga školske knjižnice

6.2.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Odgovor:

Pitanje: 

Zanima me kako se točno knjiži otpis knjiga školske knjižnice.

Odgovor: 

Odredbom članka 18. stavak 5. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16; dalje u tekstu: Pravilnik o PRRP), propisano je da se dugotrajna imovina, i nakon što je u cijelosti otpisana, zadržava u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.
Člankom 19. Pravilnika o PRRP, propisano je:

  • da se vrijednost dugotrajne imovine ispravlja se po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom,
  • da se iznimno vrijednosti prirodnih bogatstava (podskupina 011), knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (podskupina 024) te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (skupina 03) u pravilu ne ispravljaju,
  • da ako se za neproizvedenu nematerijalnu imovinu (patenti, koncesije, licence, pravo korištenja tuđih sredstava, dugogodišnji zakup i slično) ne može utvrditi koristan vijek upotrebe, takva imovina ne otpisuje do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.
  • da je osnovica za otpis dugotrajne imovine njen početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost) odnosno procijenjena vrijednost,
  • da je početak ispravka vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine je prvi dan mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je sredstvo stavljeno u uporabu,
  • da se za ispravak vrijednosti imovine umanjuju vlastiti izvori,

pri čemu je popisom stopa ispravka vrijednosti dugotrajne imovine propisano da je vijek trajanja knjiga u knjižnicama 5 godina, a stopa ispravka vrijednosti 20%.

Prema odredbi članka 25. stavak 1. i 4. Pravilnika o PRRP, skupina računa 02 – Proizvedena dugotrajna
imovina sastoji se od: građevinskih objekata, postrojenja i opreme, vojne opreme, prijevoznih sredstava,
knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i
nematerijalne proizvedene imovine, pri čemu:

  • su knjige (u papirnatom obliku ili na elektronskim medijima), umjetnička


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: