Input:

Evidentiranje prihoda i rashoda financiranih iz sredstava Europske unije

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.1 Evidentiranje prihoda i rashoda financiranih iz sredstava Europske unije

Mira Ognjan, mag.oec.

Zakonom o proračunu (NN 87/08-15/15) utvrđen je temeljni okvir prema kojem se aktivnosti i projekti, koji se financiraju sredstvima Europske unije, planiraju u državnom proračunu. Proračun te proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su dio svog financijskog poslovanja prilagoditi pravilima korištenja europskih investicijskih i strukturnih fondova i ostalih programa Europske unije, uz obvezu planiranja, izvršavanja, knjigovodstvenog evidentiranja i izvještavanja u skladu sa odredbama Zakona o proračunu i drugih akata kojima je uređeno proračunsko računovodstvo.

Na razini svakog korisnika obveza je osigurati koordinirani rad jedinica za računovodstvo i financije s jedinicama koje provode projekte. To znači da jedinice za računovodstvo i financije moraju biti upoznate sa financijskim uvjetima iz onog ugovora na temelju kojeg se projekt provodi, odnosno moraju biti upoznate s time tko dodjeljuje EU sredstva, iz kojeg programa, s ukupnim iznosom sredstava, postotkom nacionalnog sufinanciranja, iznosom koji se prenosi partnerima u projektu, planiranim stavkama rashoda iz proračuna projekta, planom pojedinih aktivnosti u projektu iz kojih nastaju rashodi i sl. Navedeni su podatci nužni za pravilno izvršenje državnog proračuna te iskazivanje podataka u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima korisnika.

U sustavu državne riznice prihodi od fondova priznaju se u trenutku trošenja odnosno izvršenja plaćanja na odgovarajućem računu prihoda i izvoru financiranja i to u visini rashoda koji su iskazani na stavkama državnog proračuna. Državna riznica, ali ne i korisnik, istovremeno evidentira smanjenje predujma na računu 23957 Obveza za primljene EU predujmove. Ovakva evidencija može rezultirati dugovnim saldom, što znači da je utrošeno više sredstava po pojedinom izvoru odnosno da je priznato više prihoda od primljenih EU sredstava. Tada se otvara potraživanje prema proračunu Europske unije po pojedinom fondu na računima 16323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU ili 16324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU. Istovremeno se odobravaju računi u okviru skupine 96 Obračunati prihodi poslovanja. U visini potraživanja umanjuju se priznati prihodi EU uz odobrenje računa Obveze za primljeni predujam. Kada sva EU sredstva nisu utrošena, saldo od fondova EU iskazan na računima predujmova prenosi se u iduću proračunsku godinu.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08-68/18) definira škole kao javne ustanove koje obavljaju djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Gradovi i županije njihovi su osnivači, a školske ustanove korisnici njihovih proračuna. Dakle, za financiranje vlastitog poslovanja škole ostvaruju prihode iz tri izvora: iz nadležnog proračuna, vlastite i namjenske prihode te prihode od pomoći dio kojih su prihodi ostvareni od EU sredstava. Odgojno obrazovne ustanove, kao proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužne su vođenje proračunskog računovodstva, prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14 i 115/15 i 87/16), temeljiti na modificiranom načelu nastanka poslovnog događaja. Ono podrazumijeva da se prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti, dok se rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja, tj. obveza i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju. Primjerice, prihodi primljeni u siječnju 2017. godine ne mogu se evidentirati u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima za 2016. godinu. Međutim, navedeno se načelo ne može primijeniti na sredstva ostvarena od Europske unije. U skladu sa zahtjevima europske statistike, pomoći od institucija i tijela Europske unije i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije priznaju se u trenutku trošenja u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih projekata i programa, kako je to uređeno čl. 67. st. 2 računskom planu. S obzirom na to da se od programskog razdoblja 2014.-2020. kod (su)financiranja nekih programa i projekata iz sredstava EU počelo primjenjivati načelo pojednostavljenih troškova (simlified cost option – SCO), kod kojeg se naglasak stavlja na ostvarene rezultate a ne na troškove projekta, ovo pravilo neće se primjenjivati kod evidentiranja EU pomoći za projekte koji se financiraju po načelu pojednostavljenih troškova. Zasad se navedeno načelo primjenjuje isključivo u programu Erasmus+ koji provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Kod provedbe projekata Europske unije, često se sredstva prenose drugim korisnicima i zbog toga je važno međusobno obavještavanje sudionika projekta. Kao proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i kao krajnji korisnik sredstava, škola je dužna obavijestiti proračunskog korisnika državnog proračuna koji prenosi sredstva o iznosu nastalih rashoda projekta koji se provodi i o iznosu primljenih sredstava koji je u obračunskom razdoblju priznala kao prihod. Korisnik, koji je sredstva proslijedio, dužan je zatim u svojim poslovnim knjigama priznati prihod od EU kao i prijenos sredstava u trenutku nastanka rashoda. Kako bi svi sudionici u procesu imali pravovremene i točne evidencije u svojim poslovnim knjigama, od iznimne je važnosti obveza svih davatelja sredstava da prije prijenosa sredstava korisnicima u sustavu općeg proračuna propišu ili ugovore rokove, kao i način izvještavanja drugih sudionika u projektu odnosno drugih korisnika EU sredstava odnosno da sve obavijesti dostavljaju u odgovarajućim izvještajnim razdobljima, onima u kojima je događaj nastao i evidentiran je. Proračunski korisnik koji prosljeđuje sredstva nacionalnog sufinanciranja drugom korisniku ili jedinici, po uplati je obvezan primateljima sredstava poslati obavijest o tome što je uplaćeno. Krajnji je korisnik EU sredstava obvezan obavijestiti davatelja sredstava o nastalim rashodima projekta. To je potrebno, kao što je ranije navedeno, kako bi korisnik koji je sredstva proslijedio priznao prihod u odgovarajućem izvještajnom razdoblju u svojim poslovnim knjigama. Također, proračunski korisnik koji temeljem ugovora o provedbi projekta plaća izravno dobavljaču drugog proračunskog korisnika, umjesto da sredstva prenese tom proračunskom korisniku kako bi on sam plaćao svoje dobavljače, obvezan je obavijestiti i proračunskog korisnika na čije ime fakture glase i njegov nadležni proračun o izvršenima plaćanjima.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 87/16) uvedene su promjene računskog plana koje se odnose na evidentiranje prihoda i rashoda sredstava EU, a primjenjuju se prilikom izrade financijskih planova i proračuna za razdoblje 2017. - 2019. i u računovodstvenom evidentiranju od 01. siječnja 2017. godine. Navedene se promjene odnose na nove osnovne račune za pojedine vrste prihoda i rashoda ostvarenih temeljem prijenosa EU sredstava i to:

Kako bi se osiguralo posebno praćenje prijenosa EU sredstava subjektima izvan sustava proračuna, na zahtjev je europske statistike u ranijim izmjenama Računskog plana otvorena podskupina 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna. Kod EU projekata često se dio sredstava treba osigurati iz nacionalnih sredstava i stoga je uvedena praksa iskazivanja dijela prihoda iz EU sredstava na podskupini 384, dok se dio doznačen iz nacionalnih sredstava iskazivao na jednoj od dolje navedenih podskupina, ovisno o


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: