Input:

Naknada troškova prijevoza

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

14.3 Naknada troškova prijevoza

Zlata Kovačević

Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla, pod uvjetom da je udaljenost od njegovog prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada najmanje dva kilometra.

Zaposlenicima s navršenih, ako im je udaljenosti od njihovog prebivališta manja od dva kilometra, poslodavaca će nadoknaditi troškove prijevoza za kupljenu godišnju kartu ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje mjesečne karte.

Ako je udaljenost od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada veća od 100 km, pravo na naknadu troškova prijevoza za udaljenost veću od 100 km, utvrđuje ministar posebnom odlukom.

Ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta nema organiziranog prijevoza, naknada troškova isplatit će se u visini 1,00 kn po prijeđenom kilometru.

Neoporeziva naknada za prijevoz (čl. 7 na dohodak):

  • - do visine stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte javnog prijevoza
  • - ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza - u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je javni prijevoz organiziran
  • - u međumjesnom prijevozu - u visini stvarnih izdataka do cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte
  • - ako radnik mora sa stanice

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: