Input:

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

8.5.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.10.1.21 Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Tomislava Furčić dipl.iur.

PREUZMITE

PRAVILNIK O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE

(NN 67/2014, 81/2015; urednički pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se načini, uvjeti, mjere sigurnosti te prava i obveze korisnika i davatelja usluga u izvedbi poludnevnih i jednodnevnih izleta, višednevnih ekskurzija, terenske nastave, škole u prirodi (u daljnjem tekstu: izvanučionička nastava) i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti, a koje se ostvaruju u mjestu i izvan mjesta u kojem je smještena osnovna ili srednja škola ili učenički dom (u daljnjem tekstu: školska ustanova).

(2) Putovanja čija je jedina svrha zabava i rekreacija učenika i koja nisu u funkciji realizacije nacionalnoga kurikuluma i nastavnoga plana i programa, ne smatraju se izvanučioničkom nastavom te ih školska ustanova ne smije provoditi.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadržaja izvan školske ustanove. U izvanučioničku nastavu spadaju: školski izleti, školske ekskurzije, terenska nastava i škola u prirodi.

(2) Školski izlet je oblik izvanučioničke nastave koji obuhvaća poludnevni ili cjelodnevni zajednički odlazak učenika i učitelja/nastavnika/odgajatelja (u daljnjem tekstu: učitelj) u mjesto u kojem je škola ili izvan njega, a koji organizira škola u svrhu ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća.

(3) Školska ekskurzija je oblik izvanučioničke nastave koji obuhvaća višednevno putovanje radi posjeta prirodnim, kulturnim, povijesnim, sportskim i tehničkim središtima koje organizira škola u svrhu ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća.

(4) Terenska nastava je oblik izvanučioničke nastave koji se izvodi u izvornoj stvarnosti, s ciljem njenog upoznavanja u kojoj se mogu primjenjivati i istraživačke metode.

(5) Škola u prirodi je oblik višednevne nastave koja se održava izvan mjesta stanovanja u prirodnom odredištu, s odgovarajućim uvjetima prilagođenim učenju i poučavanju u zatvorenome i otvorenome prostoru. U pravilu se organizira za učenike trećega i/ili četvrtoga razreda osnovne škole, odnosno u skladu s razvojnim sposobnostima učenika s teškoćama u razvoju.

(6) Druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole su škola plivanja, posjet ili sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima te druge aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti školske ustanove.

(7) Škola plivanja je specifičan obvezujući oblik nastave Tjelesne i zdravstvene kulture koji se u pravilu ostvaruje s učenicima drugoga ili trećega razreda osnovne škole.

(8) Posjet je poseban oblik odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole. Izvodi se na lokalitetu od posebne vrijednosti (arheološke, geološke, botaničke…), u ustanovama i institucijama (muzej, galerija, kazalište, kino, tvornica, elektrana, vatrogasna postaja…) i sl. u svrhu ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća.

Članak 3.

(1) Korisnicima usluga u aktivnostima izvanučioničke nastave i drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima izvan škole prema ovom Pravilniku smatraju se učenici koji sudjeluju u izvanučioničkoj nastavi i njihovi roditelji/skrbnici/udomitelji, učitelji, stručni suradnici te ravnatelji (u daljnjem tekstu: korisnici usluga).

(2) Davateljima usluga u aktivnostima izvanučioničke nastave smatraju se turističke agencije, kulturne ili javne ustanove te druge pravne i fizičke osobe koje mogu sudjelovati u provedbi izvanučioničke nastave (u daljnjem tekstu: davatelji usluga).

II. NAČINI OSTVARIVANJA ODGOJNO-

OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE

Školski kurikulum

Članak 4.

(1) Izvanučionička nastava planira se godišnjim planom i programom rada školske ustanove i/ili školskim kurikulumom za svaki razred/razredni odjel/odgojno-obrazovnu skupinu (u daljnjem tekstu: razred).

(2) Pravo predlaganja izvanučioničke nastave, u skladu s nastavnim planom i programom, za učenike jednog ili više razreda u dogovoru s učenicima i roditeljima ima učitelj, stručni suradnik, ravnatelj školske ustanove i roditelj/ skrbnik/udomitelj (u daljnjem tekstu: roditelj).

(3) Godišnjim planom i programom rada i/ili školskim kurikulumom utvrđuje se odredište, okvirno vrijeme realizacije, vrijeme trajanja, nositelji realizacije, način realizacije i vrednovanja te potrebna financijska sredstva za realizaciju izvanučioničke nastave za svaki razred.

(4) Iznimno, ako zbog opravdanih razloga na početku školske godine pojedina izvanučionička nastava nije planirana ili dođe do promjena, naknadnu odluku o njezinoj pripremi i provedbi na prijedlog osoba iz stavka 2. ovoga članka Pravilnika i uz mišljenje vijeća roditelja donosi školski/domski odbor (u daljnjem tekstu: školski odbor).

(5) Druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole planiraju se godišnjim planom i programom rada i/ili školskim kurikulumom.

(6) Izvanučionička nastava ili druga odgojno-obrazovna aktivnost čija je realizacija planirana za rujan tekuće školske godine može se uz suglasnost školskoga odbora realizirati prije donošenja godišnjega plana i programa i/ili školskoga kurikuluma.

Članak 5.

(1) Razrednik je na početku školske godine, prije donošenja školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa dužan roditelje obavijestiti o predloženom planu izvanučioničke nastave te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole koje je unaprijed moguće planirati.

(2) Školska ustanova dužna je od roditelja zatražiti pisanu suglasnost za sudjelovanje djeteta u izvanučioničkoj nastavi najmanje sedam dana prije njezina izvođenja.

(3) Za posjet ili sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima te drugim aktivnostima koje su u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti školske ustanove potrebno je zatražiti pisanu suglasnost roditelja tri dana prije njegova izvođenja, osim u slučaju da se planira dvodnevni ili višednevni posjet za koji je potrebno tražiti pisanu suglasnost sukladno stavku 2. ovoga članka Pravilnika.

(4) Iznimno od stavka 2. i 3. ovoga članka, pisana suglasnost roditelja nije potrebna za:

– odlazak na nastavu izvan škole koja je dio praktične nastave za učenike strukovnih škola,

– odlazak na predstave, koncerte i sl. koji se za učenike organiziraju na temelju godišnje ili druge vrste pretplate, a za koje je škola dužna na internetskim stranicama istaknuti obavijest o vremenu održavanja svake pojedine predstave, koncerta i sl.

Trajanje izvanučioničke nastave i mjesto ostvarivanja

Članak 6.

(1) Prema trajanju izvanučionička nastava može biti poludnevna, dnevna ili višednevna.

(2) Izvanučionička nastava može se ostvarivati u mjestu stanovanja, užem zavičaju, drugom dijelu Republike Hrvatske ili u inozemstvu.

(3) Višednevna izvanučionička nastava mora se ugovarati minimalno na bazi polupansiona odnosno trebaju biti osigurana najmanje dva obroka za korisnike usluga.

(4) Mjesto ostvarivanja i trajanje svake izvanučioničke nastave mora biti usklađeno s dobi učenika i propisanim nastavnim planom i programom ili predmetnim kurikulumom.

Članak 7.

(1) Izvanučionička nastava za učenike osnovne škole organizira se na području Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvanučionička nastava za učenike osnovne škole može se organizirati i u inozemstvu, uz pisanu suglasnost roditelja i odluku školskog odbora.

Članak 8.

(1) Izvanučionička nastava u pravilu se ostvaruje u nastavne dane.

(2) Izvanučionička nastava u trajanju do šest sunčanih sati može se organizirati za sve učenike bez obzira na dob.

(3) Za učenike od trećega razreda osnovne škole do završnoga razreda srednje škole može se organizirati i cjelodnevna ili višednevna izvanučionička nastava.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u školama s manjim brojem učenika izvanučionička nastava može se organizirati sukladno stavku 3. ovoga članka i za učenike od I. do III. razreda osnovne škole.

(5) Višednevna izvanučionička nastava može za učenike osnovne škole trajati do pet nastavnih dana, a za učenike srednje škole do sedam nastavnih dana.

(6) U pravilu se višednevna izvanučionička nastava organizira za učenike III. i IV. razreda osnovne škole kao škola u prirodi te za učenike završnih razreda osnovne i srednje škole kao školska ekskurzija ili višednevna terenska nastava.

(7) Ako se izvanučionička nastava planira u vrijeme učeničkog odmora ili blagdana, škola je dužna voditi računa o poštivanju vjerskih i drugih prava učenika.

Sudjelovanje učenika

Članak 9.

(1) Za realizaciju svih oblika izvanučioničke nastave potrebna je pisana suglasnost dvije trećine roditelja učenika razrednoga odjela i/ili odgojno-obrazovne skupine.

(2) Ako je za ostvarivanje ciljeva nastavnoga programa ili kurikuluma predviđeno provođenje izvanučioničke nastave ili druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole, iste su u pravilu obvezne za sve učitelje i učenike osnovne ili srednje škole izuzev za one koji zbog zdravstvenih razloga u istima ne mogu ili temeljem Ustavom i drugim propisima zajamčenih prava i sloboda nisu obvezni sudjelovati.

Planiranje i realizacija

Članak 10.

(1) Izvanučioničku nastavu u pravilu planira i organizira razrednik u skladu s propisima koji uređuju sustav odgoja i obrazovanja, prometa, pružanja usluga u turizmu ili drugim propisima.

(2) Učitelj ili stručnih suradnik koji planira, dogovara i organizira izvanučioničku nastavu imenuje se učiteljem voditeljem, a drugi učitelji ili stručni suradnici u pratnji imenuju se učiteljima pratiteljima.

(3) Ako učitelj voditelj izvanučioničke nastave nije razrednik, razrednik je dužan pomoći učitelju voditelju u pripremi izvanučioničke nastave te sudjelovati u realizaciji kao učitelj pratitelj.

(4) Ako u izvanučioničkoj nastavi sudjeluje više razrednih odjela za voditelja se imenuje samo jedan učitelj ili stručni suradnik.

(5) Učitelj pratitelj mora biti član razrednog vijeća razreda za koji se organizira izvanučionička nastava ili stručni suradnik školske ustanove.

(6) Iznimno, pratitelj za učenike razredne nastave može biti i učitelj predmetne nastave koji može sudjelovati u ostvarivanju predviđenih aktivnosti za učenike.

(7) Za svaki oblik izvanučioničke nastave učitelj voditelj izrađuje izvedbeni plan i program s odgojno-obrazovnim ciljevima, ishodima učenja, tijekom aktivnosti te načinima praćenja i vrednovanja ostvarenih ciljeva i ishoda.

(8) Za terensku nastavu učitelj voditelj izrađuje izvedbeni plan i program koji obuhvaća odgojno-obrazovne ciljeve, ishode učenja, nastavna sredstva, oblike rada, metode, tehnike i postupke istraživanja, načine i oblike praćenja te elemente i kriterije vrednovanja ostvarenih ciljeva i ishoda.

(9) Odgojno-obrazovni ciljevi i ishodi učenja u terenskoj nastavi proizlaze iz nastavnoga programa pojedinih nastavnih predmeta, predmetnih kurikuluma i nacionalnoga kurikuluma.

(10) Realizirani oblici izvanučioničke nastave upisuju se u odgovarajuću pedagošku dokumentaciju i evidenciju.

Članak 11.

(1) Za ostvarivanje izvanučioničke nastave odgovorni su učitelj voditelj, učitelj pratitelj i ravnatelj školske ustanove.

(2) Uz učitelja voditelja za svaku izvanučioničku nastavu potrebno je imenovati učitelja pratitelja.

(3) Za učenike s teškoćama pratnja se organizira u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

(4) Za druge odgojno-obrazovne aktivnosti koje se ostvaruju u školskom dvorištu ili neposrednoj blizini škole nije potrebno osigurati pratitelja osim ako je pomoć potrebna učeniku s teškoćama.

Članak 12.

(1) Školska ustanova samostalno organizira posjet kulturnim i javnim ustanovama te sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima, kao i druge aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti školske ustanove.

(2) Školska ustanova može organizirati poludnevni ili jednodnevni školski izlet i terensku nastavu samostalno ili uz angažiranje davatelja usluga.

(3) Školska ustanova može samostalno, u skladu s propisima koji uređuju promet, pružanje usluga u turizmu i drugim propisima, za svoje učenike organizirati poludnevni ili jednodnevni školski izlet i terensku nastavu.

(4) U slučaju da školska ustanova angažira davatelja usluga za realizaciju usluga iz stavka 3. ovoga članka, ponude za izvanučioničku nastavu iz ovoga stavka prikuplja učitelj voditelj i učitelj/i pratitelj/i, a mogu ih prikupiti i roditelji učenika i/ili učenici. Učitelj voditelj i učitelj/i pratitelj/i odabrat će najmanje tri ponude koje ispunjavaju tražene uvjete i predstaviti ih na roditeljskome sastanku svih roditelja učenika za koje se organizira izvanučionička nastava, najkasnije 30 dana prije realizacije.

(5) Odluku o odabiru ponude donose roditelji i učitelj voditelj i učitelj/i pratitelj/i većinom glasova nazočnih. Odluka roditelja je konačna.

(6) U slučaju da dvije ili više ponuda dobiju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja za ponude koje su dobile isti broj glasova, a u slučaju da odabrani davatelj usluga ne može pod traženim uvjetima realizirati odabranu ponudu, realizirat će se ponuda drugorangiranoga potencijalnog davatelja usluga.

(7) Za višednevnu izvanučioničku nastavu školska ustanova mora angažirati davatelja usluga sukladno propisima koji uređuju promet, pružanje usluga u turizmu i drugim propisima.

(8) Za višednevnu izvanučioničku nastavu školska ustanova obvezno objavljuje javni poziv za ponude na naslovnoj internetskoj stranici školske ustanove u izborniku pod nazivom ponude.

(9) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, školske ustanove u kojima se provodi odgoj i obrazovanje po posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju, a koje posjeduju vlastito i potrebama djece prilagođeno prijevozno sredstvo, samo za prijevoz učenika ne moraju angažirati davatelja usluga.

(10) Iznimno od stavka 7. ovoga članka za višednevnu izvanučioničku nastavu koju sufinancira osnivač školske ustanove ili koja se provodi u objektima osnivača ili koja se provodi u sklopu razmjene učenika ili u sklopu projekta, školska ustanova nije dužna objaviti javni poziv.

(11) Školske ustanove s manjim brojem učenika mogu zajednički planirati, organizirati i realizirati izvanučioničku nastavu u skladu s odredbama Pravilnika. Za višednevnu izvanučioničku nastavu javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama obiju školskih ustanova, a ponude se dostavljaju na adresu samo jedne školske ustanove.

Javni poziv za ponude

Članak 13.

(1) Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: potencijalni davatelj usluge) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

(2) Na javni poziv ne može se javiti potencijalni davatelj usluge koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji.

(3) Javni poziv objavljuje se na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika. Na svakom obrascu upisuje se broj javnoga poziva za ponudu.

(4) Javni poziv školska ustanova objavljuje najkasnije tri mjeseca prije predviđene realizacije s rokom za dostavu ponuda u trajanju od najmanje osam (8) radnih dana. Otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

(5) U slučaju da se višednevna izvanučionička nastava ostvaruje na početku školske godine, škola je javni poziv dužna objaviti najkasnije 30 dana prije kraja prethodne nastavne godine.

(6) Potencijalni davatelj usluge je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude.

(7) Potencijalni davatelj usluge se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.

(8) U slučaju da se potencijalni davatelj usluge javlja na više ponuda, posebne omotnice iz stavka 6. ovoga članka može dostaviti u jednoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« s brojevima svih ponuda.

(9) Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete, ta će se razmatrati.

(10) Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

(11) Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Odabir ponude

Članak 14.

(1) Za svaku izvanučioničku nastavu imenuje se posebno Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a čine ga ravnatelj školske ustanove (u daljnjem tekstu: ravnatelj), razrednik, učitelj voditelj, predstavnik roditelja, a za učenike od V. do VIII. razreda osnovne škole kao i za učenike srednje škole i predstavnik učenika. Kada se ista izvanučionička nastava planira za više razrednih odjela/odgojno-obrazovnih skupina, u Povjerenstvo se imenuje razrednik, roditelj i učenik svakoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine.

(2) Učenici imenovani u Povjerenstvo sudjeluju u radu Povjerenstva, imaju pravo davanja mišljenja, ali nemaju pravo odlučivanja.

(3) Nakon donošenja školskoga kurikuluma te godišnjega plana i programa rada školske ustanove, a najkasnije 7 dana prije objave javnoga poziva ravnatelj na prijedlog


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: