Input:

Primjeri knjiženja

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1 Primjeri knjiženja

Ljubica Radić, mag.oec.

Načelo pojednostavljenih troškova primjenjuje se u programu Erasmus+ koji provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije), a koji je namijenjen (su)financiranju projekata u području obrazovanja, osposobljavanja i sporta te projekata namijenjenih mladima. Svrha je programa Erasmus+ podržati napore država da učinkovito iskoriste potencijal europskog talenta i socijalnog kapitala za cjeloživotno učenje, povezivanjem potpore formalnom i neformalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Programom se također pružaju veće prilike za suradnju i mobilnost s partnerskim državama, posebno u područjima visokog obrazovanja i mladih. Najznačajnija karakteristika načela pojednostavljenih troškova je fokus na ocjeni kvalitete projekta (rezultata, učinaka) umjesto pravdanja troškova računima. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da ovaj princip financiranja znatno pojednostavljuje administrativne postupke i smanjuje rizik pogreške. Tri su modela financiranja projekata po načelu pojednostavljenih troškova: financiranje primjenom fiksnih stopa, standardnih veličina jediničnih troškova i fiksnih (paušalnih) iznosa.

Agencija za mobilnost je proračunski korisnik državnog proračuna u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pomoći od institucija i tijela EU namijenjene (su)financiranju programa i projekata koje Agencija temeljem natječaja dodjeljuje subjektima koji se javljaju na natječaje u cijelosti se planiraju u državnom proračunu na pozicijama Agencije.

Evidencije kod Agencije za mobilnost

Prilikom isplate financijskih sredstava od Agencije za mobilnost korisnicima kojima su sredstva odobrena putem natječaja, Agencija će evidentirati rashod (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) i prihod od EU pomoći. Kod knjigovodstvenog evidentiranja strukturnih fondova kod kojih se prihod od EU priznaje tek po nastanku rashoda kod krajnjeg korisnika EU sredstava.

Evidencije kod škola - korisnika projekata

Kod projekata financiranih iz Erasmus+ programa korisnik će u trenutku kada dobije sredstva imati prihod temeljem prijenosa EU sredstava, dok će rashod evidentirati prema prirodnoj vrsti troška u trenutku nastanka. U ovom slučaju nije potrebno dodatno izvještavanje korisnika o potrošenim sredstvima kako bi se evidentirao prihod od EU kod Agencije za mobilnost. Prilikom vrednovanja završnog izvješća ocjenjuje se kvaliteta provedenih aktivnosti te se u slučaju manjkave, djelomične ili zakašnjele provedbe korisniku umanjuje financijska potpora ovisno o dobivenoj ocjeni u određenom postotku na određene kategorije troškova ili na ukupan iznos ugovorenih sredstava, a ne temeljem računa.

S obzirom da će Agencija odmah po isplati sredstava korisniku/školi evidentirati rashod temeljem prijenosa EU sredstava (i priznati prihod od pomoći EU), a škola istovremeno evidentirati prihod temeljem prijenosa EU sredstava (neovisno o nastanku rashoda), ovi prijenosi će biti evidentirani na prihodovnoj i rashodovnoj strani u istom izvještajnom razdoblju, što je od iznimne važnosti za konsolidaciju financijskih izvještaja općeg proračuna.

Zbog toga što priznavanje prihoda od pomoći EU ili temeljem prijenosa EU sredstava ne ovisi o nastanku rashoda na projektu, moguća je situacija u kojoj škola u jednoj godini ostvari višak prihoda nad rashodima (na tom izvoru financiranja) uslijed primitka sredstava predfinanciranja od Agencije pred kraj godine, dok sama provedba projekta (a time i nastanak rashoda) počinju u sljedećoj godini. U toj godini (sljedećoj), škola će imati manjak prihoda nad rashodima (na tom izvoru financiranja), koji će se „pokriti” prenesenim viškom iz prethodne godine.

Primjer 1. Agencija za mobilnost prenosi EU sredstva Školi, kojoj je osnivač grad, iz programa Erasmus+. Agencija je Školi isplatila 70% predviđene vrijednosti projekta u iznosu od 10.500 kn. Po analizi završnog izvješća ustanovljeno je da korisnik ima pravo na isplatu do ukupno ugovorenog iznosa od 15.000 kn, pa je Agencija Školi isplatila i razliku sredstava.

Evidencije kod Agencije za mobilnost

Opis Iznos Račun 
Duguje Potražuje 
Agencija dobiva sredstva EU na devizni račun  100.000  1112  23957  
Agencija prenosi sredstva na račun škole  10.500  36813  1112  
Priznavanje prihoda  10.500  23957  63231  
Završna isplata temeljem odobrenja završnog izvješća  4.500  36813  1112  
Priznavanje prihoda  4.500  23957  63231  

Evidencije kod Škole koja posluje preko vlastitog računa

Opis Iznos Račun 
Duguje Potražuje 
Škola na račun prima EU sredstva za projekt od Agencije  10.500  11121  63811  
Nastali rashodi tijekom provođenja projekta  9.500  3  23  
Plaćanje fakture  9.500  23  11121  
Uplata temeljem odobrenja završnog izvješća  4.500  11121  63811  

Evidencije kod Škole koja posluje putem riznice nadležnog gradskog proračuna

Opis Iznos Račun 
Duguje Potražuje 
Evidentiranje EU sredstava od Agencije za projekt Škole uplaćenih na račun gradske riznice  10.500  16721  63811  
Nastali rashodi tijekom provođenja projekta  9.500  3  23  
Primljena obavijest iz riznice da je faktura plaćena  9.500  23  16721  
Uplata temeljem odobrenja završnog izvješća  4.500  16721  63811  

Primjer 2. Agencija za mobilnost prenosi EU sredstva Školi, kojoj je osnivač grad, iz programa Erasmus+. Agencija je Školi isplatila 70% predviđene vrijednosti projekta u iznosu od 14.000 kn, ukupna vrijednost projekta iznosi 20.000 kn. Po analizi završnog izvješća ustanovljeno je da Škola nema pravo na isplatu do ukupno ugovorenog iznosa od 20.000 kn, nego je čak dužna vratiti Agenciji 2.000 kn.

Evidencije kod Agencije za mobilnost i programe EU

Opis Iznos Račun 
Duguje Potražuje 
Godina 1. 
Agencija prima predujam sredstava na svoj devizni račun  100.000  1112  23957  
Agencija prenosi sredstva na račun škole  14.000  36812  1112  
Priznavanje prihoda  14.000  23957  63231  
Godina 2. 
Analiza završnog izvješća – naložen povrat sredstava predujma u iznosu od 2.000 kn  2.000  12913  23957  
Škola uplaćuje povrat  2.000  1112  12913  

Evidencije kod Škole koja posluje preko vlastitog računa

Opis Iznos Račun 
Duguje Potražuje 
Godina 1. 
Škola prima sredstva (70%) od Agencije na svoj račun  14.000  11121  63811  
Škola provodi projekt (nastanak rashoda)  13.000  3  23  
Škola plaća račune  13.000  23  11121  
Godina 2. 
Analiza završnog izvješća – naložen povrat sredstava predujma u iznosu od 2.000 kn  2.000  92211  23957  
Škola uplaćuje povrat  2.000  23957  11121  

Ako temeljem analize završnog izvješća Škola mora vratiti dio EU sredstava primljenih za provedbu projekta, Škola će isto evidentirati preko viškova ili manjkova i obveze za primljeni predujam EU sredstava.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja raspisalo je natječaj (otvoreni poziv) za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. EU sredstva se dodjeljuju iz Europskog fonda za regionalni razvoj, odnosno iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava 85% osigurano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj dok 15% sredstava osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon provedenog natječaja, odobren je projekt škole koja je korisnik županijskog proračuna i posluje preko riznice ustrojene u Županiji.

Evidencija kod Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:

OPIS Iznos RAČUN 
 Duguje Potražuje 
1.  Prijenos sredstava školi  85.000,00  12913  23957  
2.  Obavijest škole o nastalim rashodima/prihodima  25.500,00  36812  12913  
3.  Priznavanje prihoda  25.000,00  23957  63231  

Evidencija kod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

1.  Prijenos sredstava školi  15.000,00  36611  11121  

Evidencija kod Škole koja posluje preko vlastitog računa:

OPIS Iznos RAČUN 
 Duguje Potražuje 
1.  Primitak sredstava od Ministarstva (85%)  85.000,00  11121  23957  
2.  Primitak sredstava od Fonda (15%)  15.000,00  11121  63415  
3.  Nastali rashodi tijekom provođenja projekta  30.000,00  3  23  
4.  Priznavanje prihoda temeljem prijenosa EU u
visini nastalog troška (85% nastalih rashoda)  
25.500,00  23957  63811  
5.  Plaćanje računa  30.000,00  23  11121  

Škole nisu obavezne svaku primljenu fakturu za provedbu projekta podijeliti na onaj dio koji se financira iz EU sredstava i dio iz nacionalnih izvora, međutim, na kraju proračunske godine ukupna raspodjela plaćenih obveza po projektu mora biti u omjeru koji je utvrđen ugovorom te slijedom toga evidentirana po izvorima financiranja.

Evidencija kod Škole koja posluje preko računa riznice Županije:

OPIS Iznos RAČUN 
 Duguje Potražuje 
1.  Primitak sredstava od Ministarstva  85.000,00  16721  23957  
2.  Primitak sredstava od Fonda  15.000,00  16721  63415  
3.  Nastali rashodi tijekom provođenja projekta  30.000,00  3  23  
4.  Priznavanje prihoda temeljem prijenosa EU u visini nastalog troška (85% nastalih rashoda)  25.500,00  23957  63811  
5.  Primljena je obavijest riznice da je podmiren račun  30.000,00  23  16721  

Evidencija u riznici Županije:

OPIS Iznos RAČUN 
 Duguje Potražuje 
1.  Primitak sredstava od Ministarstva  85.000,00  11121  23957  
2.  Primitak sredstava od Fonda  15.000,00  11121  63415 (23956)  
3.  Obavijest o nastalim rashodima škole i
priznavanju prihoda od EU  
30.000,00  3  23  
4.  Priznavanje prihoda temeljem prijenosa EU u visini nastalog troška (85% nastalih rashoda)  25.500,00  23957  63811(23956)  
5.  Podmirenje računa dobavljača  30.000,00  3 (23956)  11121  

Temeljem obavijesti o primitku 85% sredstava od Ministarstva (EU komponenta financiranja projekta) na račun županijske riznice, Škola evidentira zaduženje osnovnog računa 16721 Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun i otvaranje obveze za primljene predujmove EU sredstava (23957) Primitak preostalih 15% sredstava od Fonda iskazuje kao primljene pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna (63415) uz zaduženje osnovnog računa 16721. Škola nastale rashode evidentira zaduženjem jednog ili više osnovnih računa u okviru razreda 3, te terećenjem odgovarajućih obveza prema dobavljačima (23). U visini iznosa 85% nastalih rashoda škola priznaje prihode od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (63811) i u istom iznosu zatvara obvezu za povrat EU predujmova (23957). Obaveza Škole je obavijestiti Ministarstvo o nastalim rashodima projekta i iznosu priznatih prihoda temeljem prijenosa EU sredstava, kako bi Ministarstvo u svojoj Glavnoj knjizi provelo komplementarne evidencije (36812 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i 63231 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU).

Po primitku obavijesti iz županijske riznice o plaćanju računa dobavljača, Škola zadužuje odgovarajuće račune obveza (23) i u ukupnom iznosu obveza zatvara potraživanja za svoje prihode uplaćene na račun riznice (16721 i za prihode temeljem prijenosa EU sredstava od Ministarstva i za pomoć dobivenu od Fonda, u odgovarajućim omjerima u analitici).

Prema uputama Ministarstva financija za računovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava Škola će u Obrascu: PR-RAS razine 31 iskazati primljene pomoći od Ministarstva temeljem prijenosa EU sredstava (63811), od Fonda (63415) te rashode po prirodnoj vrsti. Županija, osnivač i nadležni proračun Škole, u svom Obrascu: PR-RAS razine 22 neće iskazati ništa od toga, kako u konsolidiranom izvještaju Županije razine 23 ne bi došlo do dvostrukog iskazivanja prihoda ili rashoda.

Temeljem ugovora o sufinanciranju sredstava unutar programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska projekt provodi osnovna škola AB (proračunski korisnik Grada) kao voditelj-partner zajedno s partnerima Osnovnom školom CD (proračunski korisnik Županije) i Osnovnom školom iz Republike Slovenije. Osnovna škola AB prima sredstva EU od kojih dio prosljeđuje svojim partnerima u projektu.

OPIS Iznos RAČUN 
 Duguje Potražuje 
1.  Primljena su sredstva za provedbu projekta od institucija EU  120.000,00  11121  23957  
2.  Nastali su rashodi tijekom provođenja projekta  30.000,00  3  23  
3.  Priznaju se prihodi  30.000,00  23957  63231  
4.  Škola je dio sredstava proslijedila Osnovnoj školi CD  50.000,00  23957  11121  
5.  Osnovna škola CD šalje obavijest o podmirenim rashodima i priznatim prihodima temeljem prijenosa EU  25.000,00  36812  12913  
6.  Osnovna škola AB priznaje prihod u visini nastalih rashoda partnera Osnovne škole CD  25.000,00  23957  63231  
7.  Osnovna škola AB je proslijedila dio sredstava Osnovnoj školi u Republici Sloveniji  40.000,00  36111  11121  
8.  Priznavanje prihoda  40.000,00  23957  63231  
9.  Obveze su podmirene  30.000,00  23  11121  

Evidencija kod Osnovne škole CD:

OPIS Iznos RAČUN 
 Duguje Potražuje 
1.  Primljena su sredstva za provedbu projekta Od Osnovne škole AB (voditelja projekta)  30.000,00  11121  23957  
2.  Nastali su rashodi tijekom provođenja projekta  25.000,00  3  23  
3.  Priznavanje prihoda  25.000,00  23957  63813  

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je Županiji doznačilo 200.000,00 kuna za financiranje školske prehrane učenicima u osnovnim školama s područja Županije. Sukladno pravilima projekta, 15% doznačenih sredstava je iz Državnog proračuna, a 85% iz EU sredstava. Županija 15% primljenih sredstva odmah priznaje kao prihod odobrenjem računa 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, dok 85% sredstva koja se odnose na EU sredstva, Županija evidentira odobrenjem računa 23957 Obveze za EU predujmove. Nakon isteka mjeseca škola šalje Županiji obavijest o 20.000,00 kuna stvorenih troškova za financiranje školske kuhinje. Županija temeljem te obavijesti (obračuna troškova) doznačuje školi 20.000,00 kuna tereteći za iznos od 3.000,00 kuna račun rashoda 37224 Prehrana, a za iznos 17.000,00 kuna račun 37231 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava. Istovremeno za 85% tog iznosa (17.000,00 kuna) što predstavlja EU dio, Županija tereti račun 23957 Obveze za EU predujmove uz odobrenje


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: