Input:

Putni troškovi

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.1 Putni troškovi

Mira Ognjan, mag.oec.

Nalogom za službeno putovanje poslodavac, radnika koji obično radi u jednome mjestu, upućuje obaviti posao u drugo mjesto, bilo u zemlji, bilo u inozemstvu. Ovisno o potrebama posla, poslodavac određuje koliko će trajati službeno putovanje, kojim će prijevoznim sredstvom putovati, često i hotel u kojem će biti smješten te koje će mu druge troškove nadoknaditi i u kojem iznosu. Pravilnikom o porezu na dohodak propisano je da se izdaci za službena putovanja isplaćuju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava, kojima se dokazuju izdatci i drugi podatci navedeni na putnom nalogu. Neovisno u kojem se obliku izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži: datum izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje osoba putuje, svrhu putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila-kilometar/sat), vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, obračun troškova i likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Ako se za službeni put odobri službeno vozilo, troškovi prijevoza utvrđuju se na temelju priloženih računa za gorivo, cestarine i dr. Ako se odobri korištenje vlastitog automobila, trošak prijevoza utvrđuje se prema umnošku prijeđenih kilometara i iznosa od 2,00 kn/km.

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i u inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojem je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta zaposlenika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto, na udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja određenih poslova njegova radnog mjesta koji su navedeni u nalogu za službeno putovanje a odnose se na djelatnost poslodavca. Dnevnice trebaju pokriti izdatke za prehranu, piće te prijevoz u mjesto u koje je radnik upućen. Dnevnice per diem predstavljaju opravdani trošak po EU projektima a uključuju trošak smještaja, hrane, gradskog prijevoza i sl. Isplaćuju se iz proračuna Europske unije radnicima koji rade na EU projektima radi obavljanja obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnošću poslodavca. U slučaju da se na službeni put upućuju vanjski suradnici troškovi njihovih službenih putovanja evidentiraju se na računu odjeljka 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, 32411 Naknade troškova službenog puta. Isplate predujmova za službena putovanja ne predstavljaju rashod i evidentiraju se na osnovnom računu 12319 Ostala potraživanja od zaposlenih. Nakon povratka sa službenog puta, obračunavaju se troškovi službenog putovanja što se evidentira kao rashod odjeljka 3211 Službena putovanja. Ako je predujam isplaćen u većem iznosu,


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: